Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili:

Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili

ČJ:

ČSP - čtení s porozuměním (zkratka do žákovské knížky)

Čteme všechna písmena abecedy.
Víme, jak seřadit slova podle abecedy.
Umíme spočítat slabiky ve slově.
Poznáme začátek a konec věty, umíme v ní spočítat slova.
Víme, jaké jsou druhy vět a jaké znaménko se na jejich konci píše.
Umíme tvořit věty (tázací, rozkazovací, přací, oznamovací).
Rozeznáme větu jednoduchou a souvětí.
Vímce, co jsou slova NADŘAZENÁ, SOUŘADNÁ A PODŘAZENÁ
Umíme ke slovu říct slovo PROTIKLADNÉ a SOUZNAČNÉ
Známe pojmy SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO, VĚTA, SOUVĚTÍ
Rozlišujeme SAMOHLÁSKY (dlouhé x krátké) A SOUHLÁSKY (tvrdé x měkké x obojetné)
Známe pravidlo pro psaní ů - ú.
Víme, že v měkkých slabikách píšeme i,í a v tvrdých y,ý.
Poznáme vlastní jména a víme, že je píše s velkým počátečním písmenem.
Víme, že některé samohlásky se jinak vyslovují a jinak píší. (Párové souhlásky - znělé a neznělé)
Spojujeme vhodně věty do souvětí s použitím spojek.
Dě, tě ně, bě, pě, vě, mě
Vím, co jsou to podstatná jména a slovesa.MATEMATIKA:

www.h-mat.cz/hejneho-metoda


Dokážeme rozdělit čísla na sudá a lichá.
Seznámili jsme se se zvířátky Dědy Lesoně - MYŠ, KOČKA, HUSA, PES, KOZA.
Řešíme složitější autobusy.
Parkety
Výstaviště
Pojmy polovina, čtvrtina, třetina
Pojem dvojnásobek, trojnásobek
Autobus - rozlišujeme cestující na ženy (trojúhelník) a muže (čtverec)
Násobení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Střih na krychli (Síť krychle)
Sčítání a odečítání desítek do 100
Pojmy trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník
Umíme spočítat obsah obdélníku a čtverce ve čtvercové síti.
Orientujeme se v rodinných vztazích - rodokmen.
Překlápíme stavby a zakreslujeme jejich plány.
Dokážeme číst informace z grafu.
Digitální číslicePRVOUKA:

Pravidla slušného chování, vlastnosti
Bezpečná cesta do školy a zpět - dopravní značky, pravidla
Podzimní příroda, počasí, oblečení, příprava živočichů na zimu
Povolání
Třídění odpadů, recyklace, materiály
Rodina
Čas - rok, roční období, měsíce
Zima
Živočichové - popis stavby těla
Domov - obytné stavby, pokoje
Věk - Jak poznám, kdo je starší, kdo mladší? Narozeniny. Seznámení s časovou osou.
Jaro
Rostliny, keře a stromy
Zdravý životní styl a hygienické návyky.
Léto