Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili:

Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili

ČJ:

ČSP - čtení s porozuměním (zkratka do žákovské knížky)

Důležité učivo ze 2. třídy:

Abeceda
Pravopis u-ú-ů
Druhy vět
Psaní i - y po měkkých a tvrdých slabikách
Psaní velkých písmen
Párové souhlásky
Podstatná jména a slovesa - poznat

3.třída
Poznáme přídavná jména.
Párové souhlásky uvnitř a na konci slov.
Slova příbuzná - kořen slova
Vyjmenovaná slova po: Z, B, L, M, P, S, V
Podstatná jména - rod a číslo
Poznáme číslovky
Slovesa - čas minulý, přítomný, budoucí ; číslo - j., mn. a osoba 1.,2.,3.
Slovní druhy - všechny
Pádové otázky - seznámení


MATEMATIKA:

www.h-mat.cz/hejneho-metoda

www.matika.in

Důležité učivo ze 2. třídy:

Sudá a lichá čísla
Sčítání a odečítání do 100
Násobilka
Pojmy trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník
Obsah obdélníku a čtverce ve čtvercové síti


3.třída
Písemné sčítání
Dělení
Pojmy polovina čtvrtina, třetina
Algebrogramy
Indické násobení (www.youtube.com/watch?v=DjfXckSo8Lc)
Písemné odčítání
Čtvercová mříž - šipkové zápisy
Záznam dat do tabulky - orientace
Zaokrouhlování na desítky a stovky
Přednosti početních operací - (), . a :, + a -
Dvoupodlažní výstaviště
Bilandské počítání
Opakované půlení (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,...)
Rýsování a měření úsečky. (cm i mm)
Písemné násobení jednociferným číslem
Rýsování kružnice
Pojmy geometrický tvar (čtverec, obdélník,..) a těleso (krychle, kvádr, koule, jehlan...)
Dělení se zbytkem v oboru malé násobilky


PRVOUKA:

Důležité učivo ze 2. třídy:

Čas - rok, roční období, měsíce, hodiny

3.třída
Obec - vesnice, město, velkoměsto
Plánek okolí školy
Dopravní značky a pravidla pro cyklisty a chodce
Krajina - nadmořská výška
Světové strany - směrová růžice, kompas, buzola
Turistické značky
Česká republika - okolní státy, státní symboly, kraje, hlavní město Praha
Plzeňský kraj a město Plzeň
Rodina - příbuzenské vztahy
Lidé okolo nás - práva, povinnosti, ohleduplnost, povolání
Svět kolem nás - přírodniny, suroviny, výrobek, zboží
Neživá příroda - skupenství látek (pevné, plynné, kapalné), voda, vzduch, horniny a nerosty, půda, Slunce a vesmír
Fyzikální veličiny - délka, hmotnost, objem, čas, teplota
Živá příroda - živočichové (třídění, stavba těla, potrava, pohyb, prostředí)
Člověk - stavba těla, smysly, kůže, orgány, kostra, vývojová období, zdravý život
Rostliny - dělení dle kategorií, základní znaky a význam, části rostlin
Houby - dělení, popis částí hub
návštěvníků stránky
celkem46 850
tento týden173
dnes26